Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 29/12/2017 - 08:39
Làm tròn sứ mệnh “tham mưu tổng hợp” góp phần đưa Bắc Ninh phát triển lên tầm cao mới
Trải qua 72 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Ngành Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh luôn đồng hành, gắn bó với sự phát triển của tỉnh và đất nước; nỗ lực làm tròn sứ mệnh “tham mưu tổng hợp” cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).

Thời gian qua, công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH thực sự trở thành công cụ chủ yếu để điều hành nền kinh tế và quản lý xã hội của địa phương, góp phần quan trọng giúp Bắc Ninh đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đến nay, Bắc Ninh cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản về KT-XH thuộc nhóm đứng đầu cả nước như quy mô GRDP đứng thứ 4; Các chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 2…; nhiều chỉ tiêu trong lĩnh vực giáo dục, y tế thuộc nhóm dẫn đầu; Nhiều chính sách an sinh xã hội đi trước và thực hiện ở mức cao hơn so với Trung ương như hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có công; trợ cấp cho người cao tuổi; hỗ trợ tiền điện thắp sáng khu vực nông thôn, chương trình sữa học đường, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi… Môi trường đầu tư được cải thiện rõ rệt; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh luôn đứng ở nhóm tốt nhất của cả nước; hoạt động kinh tế đối ngoại được mở rộng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, hệ thống giao thông liên tỉnh, liên vùng có bước đột phá theo hướng hiện đại; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong giai đoạn tới, khi nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt là khi tỉnh Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh tập trung cao độ, phát huy hơn nữa tinh thần “Sáng tạo - Đoàn kết - Trí tuệ - Quyết tâm - Đổi mới”, nhằm cùng các cấp, ngành của tỉnh thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Để hoàn thành mục tiêu đó, trước mắt, Ngành tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm chính: Tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương đánh giá thực hiện các Quy hoạch đã được phê duyệt làm cơ sở cho việc triển khai lập mới quy hoạch phát triển cho thời kỳ 2021-2030; tham mưu điều hành thực hiện phát triển KT-XH theo hướng chủ động, sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả, linh hoạt. Tích cực triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững gắn liền với chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tham mưu cho tỉnh và các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với tăng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch hành động, giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi để phát triển bền vững trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Nhất là các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành kinh tế công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp của tỉnh theo hướng tăng cường yếu tố kỹ thuật, công nghệ cao, hiện đại, ngày càng có giá trị và khả năng cạnh tranh cao; chú trọng đẩy mạnh phát triển khu vực dịch vụ, hình thành nhiều khu trung tâm mua sắm, đô thị, vui chơi giải trí xứng tầm quốc tế và khu vực. Tham mưu xây dựng mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, đạt chuẩn tiêu chí của thành phố Trung ương; xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; phát huy lợi thế về địa kinh tế, khẳng định vững chắc vai trò “cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng Bắc bộ”.

Tiếp tục tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn; thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công gắn với kế hoạch tài chính trung hạn. Tăng cường quản lý, giám sát đầu tư công, chống thất thoát, lãng phí; thực hiện nghiêm túc quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý đầu tư công. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu đầu tư, nâng cao hiệu quả huy động, quản lý vốn đầu tư; tăng tỷ lệ huy động vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP, nhất là vốn đầu tư từ kinh tế tư nhân, đẩy mạnh thực hiện các hình thức thu hút đầu tư đa dạng, hấp dẫn để huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh, chú trọng đến việc thu hút, nâng cao hiệu quả đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);

Tham mưu cho tỉnh và tổ chức tốt các hoạt động kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng mời gọi các tập đoàn kinh tế lớn, có thương hiệu quốc tế với nhân lực, khoa học, kỹ thuật, công nghệ trình độ cao nhằm nâng cao năng lực sáng tạo của nền kinh tế. Tập trung, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong đầu tư, đăng ký doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo thuận lợi cho người dân và sự phát triển của doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chương trình hỗ trợ, tạo “sóng” khởi nghiệp diễn ra mạnh mẽ và có chuyển biến tích cực, hiệu quả. Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; quan tâm phát triển hợp tác xã kiểu mới và các mô hình kinh tế hợp tác, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp quản lý Hợp tác xã và Tổ hợp tác; nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi và khuyến khích các hộ kinh doanh tự nguyện liên kết, chuyển đổi, hình thành các hình thức tổ chức hợp tác hoặc hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, góp phần đưa tỉnh Bắc Ninh phát triển lên tầm cao, vị thế mới để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Dương Hoàn
Top