Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 15/12/2017 - 15:53
Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12
Ngày 15-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh.

 

Hội nghị thông tin: Một số kết quả nổi bật đạt được và những khó khăn, bất cập chủ yếu của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ đột phá, trọng tâm cần tập trung tháo gỡ trong năm 2018. Hướng dẫn triển khai chuyên đề 05 năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội của nước ta năm 2017; dự báo tình hình, phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 

Định hướng nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Chủ đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng phong cách công tác, phong cách lãnh đạo của cán bộ, đảng viên, công chức, người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên cần được quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt ở tất cả các ngành, các cấp thuộc hệ thống chính trị.

Việc tuyên truyền, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2018 theo Hướng dẫn số 32-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương phải kết hợp việc tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách, tác phong công tác là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng. Mỗi người tự mình xác định rõ, vững vàng về lập trường tư tưởng chính trị, rèn luyện cái tâm trong sáng, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn, hoàn thiện nhân cách người cán bộ, đảng viên.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cần chú trọng: Tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; các ngày lễ lớn , ngày kỷ niệm của đất nước; tiếp tục tuyên truyền thành công của Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao APEC; Năm hữu nghị Việt Nam – Lào...

Cùng ngày Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2017; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Năm 2017, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các hội nghị thông tin định kỳ từ tỉnh đến cơ sở được duy trì, nội dung thông tin theo đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Việc cung cấp tài liệu tham khảo cho báo cáo viên có nhiều đổi mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy không ngừng đổi mới nội dung cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ (nâng từ 28 trang lên 32 trang từ số tháng 8-2017), đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và báo cáo viên. Công tác tuyên truyền về biển, đảo đã phát huy được thế mạnh, góp phần quan trọng định hướng tư tưởng, xây dựng ý thức trách nhiệm thực hiện chủ trương đường lối, mục tiêu phát triển kinh tế biển gắn với củng cố giữ vững quốc phòng, an ninh trên biển theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa X) về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020”.

Nhiệm vụ năm 2018, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động  báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5, 6, 7, 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh… nhằm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác cho đội ngũ báo cáo viên các cấp; duy trì nền nếp Hội nghị thông tin các cấp; tăng cường sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các đơn vị liên quan và báo cáo viên trong hoạt động báo cáo viên, đưa việc quản lý báo cáo viên dự hội nghị thông tin của tỉnh đi vào nền nếp; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng theo phương châm “Hướng về cơ sở, thực hiện thông tin hai chiều, tích cực đối thoại trong tuyên truyền miệng, giải đáp những vấn đề bức xúc đặt ra từ cuộc sống…”

Lưu Hằng
Top