Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 15/12/2017 - 08:52
Thị xã Từ Sơn đẩy mạnh công tác Dân số - KHHGĐ
Những năm qua, công tác Dân số-KHHGĐ luôn là một trong những nhiệm vụ được thị xã quan tâm, tập trung chỉ đạo. Do có sự lựa chọn giới tính khi sinh nên trên địa bàn thị xã tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và nhất là số người sinh con thứ 3 trở lên, tỷ số giới tính khi sinh luôn ở mức cao.

Để từng bước giảm dần các chỉ tiêu này, ngày 30/10/2015 BTV Thị ủy đã có Nghị quyết số 07 về đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ trong thị xã. Đến nay sau 2 năm triển khai bước đầu đã có một số kết quả đáng ghi nhận:

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết 07 của BTV Thị ủy, hàng năm, UBND thị xã đã giao chỉ tiêu kế hoạch chương trình Dân số - KHHGĐ cho các xã, phường và chỉ đạo Trung tâm Dân số-KHHGĐ thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép gắn với dịch vụ SKSS/KHHGĐ tại các xã, phường. Trong đó chỉ đạo Trung tâm Dân số - KHHGĐ chủ động phối hợp với Đài phát thanh thị xã và các ban ngành, đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch truyền thông về DS-KHHGĐ; Đẩy mạnh tuyên truyền Pháp lệnh Dân số sửa đổi, Nghị quyết 47 của Ban chấp hành Trung ương, Nghị định 104 đến mọi tầng lớp nhân dân. Tập trung cao điểm trong các đợt chiến dịch truyền thông lồng ghép gắn với dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ và ngày Dân số Thế giới 11/7. Tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức như viết tin bài, tuyên truyền trực tiếp qua sinh hoạt câu lạc bộ... nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác dân số - KHHGĐ. Từ đó tạo chuyển biến về hành động, thực hiện mỗi gia đình chỉ sinh từ 1 hoặc 2 con, giảm bớt tư tưởng trọng nam khinh nữ và tránh việc lựa chọn giới tính khi sinh...

Trong 2 năm, các ngành chuyên môn của thị xã đã chủ động tổ chức có hiệu quả 4 đợt chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tại các xã, phường; 7 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cộng tác viên dân số; 28 hội nghị nói chuyện chuyên đề về mất cân bằng giới tính khi sinh với trên 1.500 lượt người tham dự; 29 hội nghị nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ tại các xã, phường cho gần 2.000 lượt người tham dự, tổ chức được 8 buổi nói chuyện chuyên đề tại trường học cho gần 1000 học sinh lớp 8,9. Ngoài ra mỗi năm còn duy trì mô hình tư vấn và khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân tại 4 xã, phường... Công tác đầu tư kinh phí cho hoạt động dân số cũng được thị xã quan tâm, trong 2 năm qua, ngoài kinh phí từ chương trình mục tiêu do Trung ương và tỉnh cấp, thị xã cũng hỗ trợ mỗi năm gần 130 triệu đồng cho các xã, phường để chi các hoạt động về DS-KHHGĐ. Các xã, phường hỗ trợ cho mỗi đợt chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ CSSKSS khoảng từ 1-3 triệu đồng.

Trung tâm Dân số - KHHGĐ thị xã chủ động phối hợp với các cơ quan, các xã, phường triển khai thực hiện được 3 đề án, dự án về dân số với các nội dung như: Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, Tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình...

Qua thực hiện, đến hết năm 2017 quy mô dân số toàn thị xã ở mức 159.910 người, tỷ suất sinh là 16,5‰, giảm 0,6‰ so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ số giới tính khi sinh là 117,9 nam/100 nữ, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,28% giảm 0,06% so với cùng kỳ. Tuy nhiên tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên lại có xu hướng gia tăng, chiếm tỷ lệ 23%.

Chuyển biến dễ nhận thấy nhất là sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 07, các cấp uỷ đảng, chính quyền trong thị xã đã quan tâm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đối với công tác dân số - KHHGĐ. Các dịch vụ KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản được triển khai ngày càng thuận tiện, chất lượng và an toàn hơn. Nhận thức của người dân về công tác dân số, lợi ích của gia đình và xã hội khi thực hiện xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, thực hiện chính sách dân số ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu dân số vẫn còn ở mức cao và chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Do vậy một trong những vấn đề về công tác dân số được thị xã tiếp tục tập trung chỉ đạo là triển khai đồng bộ các giải pháp về tăng cường hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Giải pháp về truyền thông và giải pháp về nhân lực để phấn đấu đạt các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XVII đề ra, phấn đấu giảm tỷ suất sinh hàng năm bình quân 0,4‰, đến năm 2020 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,5%.

Thu Thủy (Đài Từ Sơn)
Top