Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 15/12/2017 - 08:51
Lương Tài xây dựng nền hành chính vì dân
Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính, đầu tháng 10 vừa qua, huyện Lương Tài khai trương Trung tâm hành chính công huyện, đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, mô hình này khẳng định được hiệu quả và tính ưu việt với những tiện ích vượt trội, nhất là tính công khai, minh bạch, hiệu quả và chất lượng phục vụ nhân dân có sự chuyển biến tích cực.

Chính thức khai trương từ ngày 5-10, song từ ngày 20-9, Trung tâm hành chính công huyện đã thực hiện tiếp công dân và nhận hồ sơ tại một bộ phận. Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công huyện, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lựa chọn những cán bộ có trình độ, năng lực tham gia tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng tại Trung tâm. Huyện tiến hành rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết để đưa về đầu mối tại Trung tâm.

Hiện nay, Trung tâm hành chính công huyện có 12 quầy giao dịch, tiếp nhận và giải quyết 221 thủ tục hành chính, ứng dụng phần mềm cấp độ 2,3. Trung bình mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận từ 85-100 hồ sơ của tổ chức, cá nhân. Thời gian qua, hơn 90% hồ sơ được giải quyết và trả kết quả đúng thời hạn theo quy định. Đối với những hồ sơ còn thiếu thủ tục đều được hướng dẫn bổ sung các thủ tục cần thiết theo quy định, được người dân đánh giá cao về hiệu quả công việc cũng như thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ làm việc tại Trung tâm.

Ông Bùi Đức Thuận, người dân xã Trung Kênh đến giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công huyện cho biết: “Qua nhiều lần đến giao dịch công việc, tôi nhận thấy, hiện nay việc giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công huyện diễn ra tiện lợi, nhanh chóng hơn trước kia. Hồ sơ, thủ tục đều được giải quyết trong thời gian quy định, không còn phải đi lại nhiều lần”.

UBND huyện thường xuyên thực hiện rà soát, tiến hành cắt, giảm những TTHC không cần thiết và nâng cao chất lượng TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng nguồn lực xã hội, bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và các tổ chức khi thực hiện các TTHC, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử và tại trụ sở cơ quan, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của đơn vị.

Hiện nay, huyện có 4 xã, thị trấn đang áp dụng cơ chế một cửa liên thông hiện đại gồm Trung Chính, Trung Kênh, An Thịnh và thị trấn Thứa; 10 xã còn lại áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 100% cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông và một cửa liên thông hiện đại được trang bị máy tính có kết nối mạng internet đủ điều kiện phục vụ công việc. Qua đó, từng bước thay đổi tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ và tạo thuận tiện cho công dân khi giải quyết TTHC.

Công tác cải cách tổ chức, bộ máy được huyện chú trọng. Huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế của mỗi đơn vị, địa phương. Có 11/12 cơ quan chuyên môn được UBND huyện ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện công tác; 100% cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn ban hành quy chế làm việc và tổ chức làm việc theo quy chế đề ra. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách thể chế; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính cũng được UBND huyện đẩy mạnh thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng.

Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn để phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho từng cán bộ, công chức để có cơ sở kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát TTHC; duy trì tốt hoạt động của Trung tâm hành chính công;… góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh.

Mai Phương
Top