Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 14/12/2017 - 09:19
Từ Sơn khó khăn xây dựng Nhà văn hóa-Khu thể thao
Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hạ tầng cơ sở, trong những năm qua thị xã (TX) Từ Sơn luôn quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao, đặc biệt là xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện Kết luận số 140-KL/TU ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Ban Thường vụ Thị ủy về lãnh đạo xây dựng Nhà văn hóa thôn-khu phố. Đến nay Từ Sơn có 12/12 xã, phường thực hiện xong quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao xã, phường; Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn, khu phố. Trong đó có 12 Trung tâm Văn hoá thể thao xã, phường đạt chuẩn QG về diện tích với tổng số 222.510m2. Tính đến tháng 7-2017, thị xã có 65/80 thôn, khu phố có Nhà văn hóa bằng 81%; trong đó có 54 Nhà văn hoá đạt chuẩn quốc gia bằng 67,5%, 11 thôn, khu phố có nhà văn hóa nhưng chưa đạt chuẩn; 15 thôn, khu phố chưa có nhà văn hóa nhưng đã có lộ trình xây dựng. Về xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao, hiện duy nhất phường Đình Bảng có sân vận động, nhà thi đấu đa năng trong một khuôn viên là điều kiện rất thuận lợi để thành lập Trung tâm Văn hóa- Thể thao của phường.

Những kết quả đạt được trong xây dựng Nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa ở TX đã góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, kết quả này chưa đạt so với mục tiêu đề ra là đến năm 2015, 100% các thôn, khu phố có nhà văn hóa đạt chuẩn.

Nguyên nhân là do nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng Nhà văn hóa các thôn, phố gặp nhiều khó khăn; trong khi đó nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh và thị xã còn ít so với thực tế xây dựng Nhà văn hóa. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đất để xây dựng Nhà văn hóa từ thị xã đến cơ sở những năm về trước chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến đất một số nơi đã được quy hoạch làm công trình văn hoá bị chiếm dụng làm nhà xưởng, cho thuê hoặc bị quy hoạch dự án khác chồng lấn... Một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa tranh thủ khai thác được nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh để đầu tư xây dựng Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn, khu phố. Nguyên nhân nữa được xác định là tiêu chí về diện tích quy hoạch và hạng mục công trình thay đổi theo hướng tăng lên, theo đó quỹ đất quy hoạch để xây dựng, kinh phí đền bù GPMB tăng; Số thôn, khu phố chưa có Nhà văn hóa- Khu thể thao cũng tăng theo.

Trước khó khăn của các địa phương trong xây dựng nhà văn hóa, TX chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin và các xã, phường tiến hành kiểm tra, rà soát lại các nhà văn hóa, các quy hoạch xây dựng nhà văn hóa để có giải pháp hiệu quả. Hàng năm, các xã, phường phải xác định lộ trình, giải pháp cụ thể về xây dựng Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn, khu phố lồng ghép và gắn với thực hiện 2 chương trình xây dựng Nông thôn mới và chỉnh trang đô thị. Đối với những thôn, khu phố đã có Nhà văn hóa nhưng chưa đủ tiêu chuẩn thì bổ sung quỹ đất nếu có điều kiện mở rộng, hoặc chuyển vị trí mới theo cơ chế đấu giá khu cũ tạo vốn xây dựng công trình văn hóa- thể thao mới. Nếu không đủ diện tích thì quy hoạch đất xây dựng Nhà văn hóa và Khu thể thao riêng, nhưng phải đảm bảo về diện tích quy hoạch, quy mô xây dựng theo tiêu chuẩn. Đối với các xã, phường chưa có điều kiện xây dựng Nhà văn hóa đạt chuẩn thì cho phép cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa cũ để hoạt động…

Đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, 100% thôn, khu phố có Nhà Văn hóa; 12/12 Trung tâm Văn hóa- Thể thao cấp xã, phường được thành lập và đi vào hoạt động thường xuyên. TX Từ Sơn có phương án hỗ trợ về tài chính và hướng xã hội hóa về xây dựng cho tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng sân bóng đá, xây dựng nhà văn hóa đa năng để khai thác trong thời gian nhất định sau đó bàn giao lại cho cơ sở. Các xã, phường cần tăng cường công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đóng góp xây dựng và mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất Nhà văn hóa- Khu thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa thể thao của nhân dân. Từ đó làm tiền đề quan trọng để thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển sâu rộng.

Thanh Mai (Đài Từ Sơn)
Top