Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 06/12/2017 - 09:24
MTTQ huyện Quế Võ tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội
Với việc chủ động chọn lựa những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi nhân dân, bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình giám sát và phản biện, thời gian qua công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp huyện Quế Võ được nâng cao cả về số lượng và chất lượng.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ủy ban MTTQ huyện chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát. Nội dung giám sát và phản biện luôn bám sát với tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị, xã hội tại địa phương và những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm. MTTQ huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, chính quyền, cấp ủy các cấp ký kết các chương trình giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thống nhất các nội dung giám sát, phản biện tránh sự trùng lặp và chủ động bố trí được đội ngũ cán bộ tham gia đoàn công tác, bảo đảm các cuộc giám sát được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Từ năm 2014 đến nay, MTTQ các cấp trong huyện  tổ chức được 45 cuộc giám sát. Các nội dung giám sát tập trung vào một số lĩnh vực như: Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; về chấp hành Luật Lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn; về triển khai chính sách vay vốn đối với người nghèo, cho vay học sinh, sinh viên; về vệ sinh môi trường... Qua các cuộc giám sát đã phát hiện một số sai phạm có liên quan đến môi trường, thực hiện chế độ, chính sách với người lao động và những khó khăn, bất cập trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, qua đó đã kiến nghị tới các cơ quan Nhà nước, các cơ quan liên quan để kịp thời giải quyết.

Cùng với với nhiệm vụ giám sát, MTTQ huyện cũng tích cực tham gia vào công tác phản biện xã hội thông qua các hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào văn kiện, dự thảo luật, mục tiêu, phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương... Qua đó, phát huy quyền làm chủ, đồng thời vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong 3 năm qua, MTTQ các cấp trong huyện tổ chức được 6 cuộc phản biện xã hội và 5 cuộc phản biện góp ý bằng văn bản đối với một số dự thảo văn bản liên quan đến quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Các ý kiến phản biện  được đơn vị chủ trì  dự thảo tiếp thu nghiêm túc và sau hội nghị các đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo văn bản có văn bản giải trình, chỉnh sửa dự thảo.

MTTQ các cấp trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, phát huy tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nội dung, giải pháp của Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, tham gia đóng góp ý kiến đối với tập thể và cá nhân. MTTQ các cấp trong huyện đã tổ chức hơn 20 hội nghị góp ý vào dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi); về dự thảo các dự án Luật, các chương trình mục tiêu do Quốc hội và các cơ quan thuộc Chính phủ triển khai lấy ý kiến. Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia được gần 100 lượt ý kiến có chất lượng. MTTQ các cấp trong huyện thực hiện tốt vai trò của mình trong bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,12%, kết quả bầu được 37 đại biểu HĐND huyện đủ số lượng được bầu, 524 đại biểu HĐND xã, thị trấn đảm bảo dân chủ, đúng luật định.

Trong thời gian tới, MTTQ huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị  để ngày càng phát huy tốt quyền làm chủ của người dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Mai Phương - Lê Thành
Top