Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 05/12/2017 - 10:10
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội; nhận thức của các cấp ủy Đảng đối với công tác BHXH, BHYT ngày càng được nâng cao; huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong quá trình triển khai thực hiện. Những kết quả quan trọng đó sẽ là tiền đề để thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn giai đoạn 2018-2020.

Để thực hiện Nghị quyết, tỉnh đã ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết lãnh đạo các ngành, các cấp thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt, tỉnh có nhiều chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT cho các đối tượng như: Đóng 100% mức đóng BHYT cho đối tượng cận nghèo, người được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; hỗ trợ 85% mức đóng BHXH tự nguyện và BHYT cho đối tượng công an viên; hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người cao tuổi từ đủ 65 đến dưới 80 tuổi (sớm hơn 15 tuổi so với toàn quốc)… Tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT tại Bắc Ninh tăng lên qua các năm, từng bước thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân; quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng được mở rộng… Hệ thống BHXH, BHYT từng bước được xây dựng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao. Tính đến ngày 31-10, có 308.607 người tham gia BHXH, chiếm tỷ lệ 45,49% lực lượng lao động; 1.117.807 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 92,56% dân số; 298.899 người tham gia BHTN, chiếm tỷ lệ 44,05% lực lượng lao động. Như vậy, so với năm 2012 thời điểm đầu thực hiện Nghị quyết, tỷ lệ bao phủ BHXH đã tăng từ 20,76% lên 45,49%, tỷ lệ bao phủ BHYT tăng từ 62,13% lên 92,56%, tỷ lệ bao phủ BHTN tăng từ 19,19% lên 44,05%. Trong đó nổi bật là công tác BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo do đó kết quả đạt được xếp trong tốp đầu cả nước.

Cùng với việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, hoàn thành tốt các chỉ tiêu thu, BHXH tỉnh tổ chức tốt công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi giải quyết chế độ; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác, đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động cũng như đơn vị sử dụng lao động. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh chủ động phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh BHYT và quản lý nguồn quỹ. Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT cơ bản được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu người bệnh. BHXH tỉnh có nhiều biện pháp, giải pháp thu nợ BHXH, BHYT, BHTN, hàng năm tỷ lệ nợ BHXH của tỉnh đều thấp hơn tỷ lệ BHXH Việt Nam giao. Tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN giảm từ 6,1% năm 2012 xuống 2,65% năm 2016.

Tuy nhiên, qua 5 năm thực hiện cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế cần được quan tâm giải quyết. Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2018-2020, tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt tạo bước đột phá, chuyển biến rõ rệt trong triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020 có trên 51,55% lực lượng lao động tham gia BHXH, trên 50,12% lực lượng lao động tham gia BHTN; trên 95% dân số tham gia BHYT. Tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật BHXH, BHYT, phấn đấu thực hiện mục tiêu BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW và chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT của tỉnh. Các cấp ủy Đảng tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết 21, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 24-3-2016 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Gắn trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đảng, cấp ủy với kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, đơn vị tốt, nghiêm túc phê bình đơn vị, cá nhân hạn chế trong lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết 21. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện tập trung rà soát, nắm chắc số liệu các nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đưa chỉ tiêu thực hiện BHXH, BHYT, BHTN đã được phân cấp vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chính sách BHYT, BHXH đảm bảo công khai, minh bạch;  xử lý nghiêm và hạn chế, ngăn ngừa hiện tượng lạm dụng hoặc trục lợi từ quỹ BHYT; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Nguyễn Quốc Hoàn (BHXH tỉnh)
Top