Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 04/12/2017 - 10:50
Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới
Theo số liệu của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh và Văn phòng điều phối nông thôn mới, đến nay Chương trình xây dựng NTM tại Bắc Ninh tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, đi vào chiều sâu. Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Người dân và cộng đồng ngày càng hiểu rõ lợi ích và tích cực tham gia hơn vào xây dựng NTM.
Phát triển, nhân cấy nghề TT-CN góp phần xây dựng Nông thôn mới.

 

Năm 2017, toàn tỉnh có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 72,1% tổng số xã trong toàn tỉnh. Riêng năm 2017 có 12 xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn là 18,14 tiêu chí/xã, tăng 0,94 tiêu chí/xã so với năm 2016. Trong đó, có 24 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, bằng 24,7% tổng số xã; còn 3 xã đạt từ 13 đến 14 tiêu chí, bằng 3,1% tổng số xã; có 2 đơn vị cấp huyện (Tiên Du và Từ Sơn) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. Theo báo cáo của các ngành, địa phương, năm 2017, toàn tỉnh huy động được khoảng hơn 14 nghìn tỷ đầu tư thực hiện Chương trình, trong đó:  Ngân sách Trung ương: 15 tỷ đồng; Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã): chiếm gần 1 nghìn tỷ đồng, chiếm 7%; Nguồn vốn tín dụng là hơn 13 nghìn tỷ đồng, chiếm 93%. Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020 được ban hành đã phù hợp hơn với điều kiện thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương chủ động triển khai thực hiện, nhất là nhóm tiêu chí áp dụng linh hoạt.

 Năm 2018, Bắc Ninh phấn đấu có tổng số 85 xã (chiếm 87,6%) và 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (có thêm 15 xã và 02 đơn vị cấp huyện là Quế Võ, Gia Bình được công nhận đạt chuẩn NTM). Số tiêu chí bình quân/xã đạt trên 18,6 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 16 tiêu chí. Một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và tiêu chí xã NTM của Bắc Ninh là tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất cụ thể theo hướng cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, liên kết theo chuỗi giá trị; thực hiện mô hình mỗi xã, phường một sản phẩm theo Đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.

Hoàng Mai
Top