Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 01/12/2017 - 15:52
Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh khoá XVIII
Ngày 1-12, Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách được Thường trực HĐND tỉnh phân công thẩm tra các báo cáo, tờ trình: Đề án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; tình hình quản lý, sử dụng đất đai năm 2017, phương hướng nhiệm vụ quản lý đất đai và kế hoạch sử dụng đất năm 2018; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng dưới 20 ha, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Ninh; tình hình kinh tế - xã hội và điều hành của UBND tỉnh  năm 2017,  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, kế hoạch thực hiện năm 2018; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bắc Ninh; thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT);  thực hiện dự toán ngân sách năm 2017, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020; quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016; Quy định hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền thời kỳ 2017-2020; Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định hỗ trợ vay vốn Quỹ đầu tư phát triển Bắc Ninh đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh, Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Bắc Sơn, Công ty TNHH phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng và các doanh nghiệp được vay vốn từ Quỹ.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình, đồng thời làm rõ một số vấn đề: Thực hiện bảo tồn đa dạng sinh học phải gắn với quy hoạch đô thị; điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho khu vực nông thôn phù hợp với cơ cấu lao động và từng vùng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút các dự án đô thị, dịch vụ; có biện pháp quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao;… Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, tờ trình. Căn cứ kết quả hội nghị, Ban Kinh tế - Ngân sách xây dựng báo cáo thẩm tra, giúp HĐND tỉnh có cơ sở xem xét tại kỳ họp thứ Sáu.

Mai Phương
Top