Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 29/11/2017 - 08:46
Quản lý điều hành quỹ ngân sách hiệu quả
Xác định công tác thu và kiểm soát chi ngân sách Nhà nước (NSNN) là nhiệm vụ quan trọng, quyết định đến hiệu quả hoạt động của đơn vị, ngay từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Gia Bình đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện thu và hạch toán đầy đủ, cập nhật mọi khoản thu vào NSNN.

Tính đến trung tuần tháng 11 năm 2017, KBNN Gia Bình thực hiện tổng thu ngân sách địa phương là 643,3 tỷ đồng. Trong đó, thu chuyển nguồn 457 tỷ đồng (nguồn tăng thu, nguồn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 chuyển sang năm 2017 theo chế độ quy định); thu chuyển giao 123 tỷ đồng (nguồn bổ sung cân đối ngân sách và bổ sung có mục tiêu năm 2017) và thực thu NSNN tại huyện (thuế, phí, lệ phí, khác…) là 63,3 tỷ đồng. 

Cùng với thu ngân sách, công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên, xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, chế độ, định mức của Nhà nước. Tổng chi ngân sách nhà nước là 476,4 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên 363,2 tỷ đồng, chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) 113,2 tỷ đồng. Đối với công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB. Trên cơ sở kế hoạch đề ra, KBNN Gia Bình bám sát kế hoạch vốn được giao hàng năm, thường xuyên phối hợp với BQL dự án và Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công để thanh toán, chú trọng việc thu hồi tạm ứng XDCB đến hạn và kéo dài qua các năm. Đồng thời, thống kê các công trình, dự án chưa triển khai, chậm tiến độ để báo cáo cấp thẩm quyền có kế hoạch điều chuyển vốn đầu tư phù hợp.

Theo ông Lê Văn Tiến, Giám đốc KBNN huyện Gia Bình thì trên địa bàn hiện có hơn 100 đơn vị hưởng lương từ NSNN. Trong quá trình thu-chi, đơn vị kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tài chính công khai minh bạch, tiết kiệm theo đúng quy định Luật NSNN. Công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn kho quỹ được duy trì thường xuyên, kịp thời phát hiện sai sót, sửa chữa khắc phục, bảo đảm an toàn kho quỹ và thông suốt hệ thống phần mềm tin học truyền dẫn dữ liệu cập nhật trong ngày qua hệ thống mạng lan của toàn ngành. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách huyện chưa cao, các chủ đầu tư triển khai thanh toán theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công còn lúng túng, dẫn đến tiến độ thanh toán chậm...

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về thu-chi NSNN trong năm 2017 theo dự toán được tỉnh giao, KBNN huyện Gia Bình tiếp tục nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; đổi mới công tác, quản lý; thực hiện nghiêm túc các quy định về mở, quản lý tiền gửi của KBNN tại ngân hàng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức thu đúng, thu đủ, hạch toán kịp thời các khoản thu vào hệ thống KBNN và phân chia nguồn thu cho các cấp ngân sách theo đúng quy định. Đồng thời kiểm soát thanh toán vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn sự nghiệp kinh tế, quản lý và giải ngân vốn XDCB đúng quy định, thực hiện tốt công tác thanh toán song phương điện tử với Ngân hàng thương mại  bảo đảm an toàn thông suốt…

Dương Cầm-Thanh Ngân
Top