Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 28/11/2017 - 16:42
Khối Văn hóa - Xã hội tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017
Ngày 28-11, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017.

Thực hiện giao ước thi đua năm 2017, các đơn vị trong Khối bám sát nhiệm vụ đơn vị, phát động các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, tập trung đoàn kết khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác đề ra, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đơn vị trong Khối đẩy mạnh tuyên truyền học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, tổ chức nhiều phong trào thi đua và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động của các tổ chức, đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh…ở các đơn vị diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Có nhiều phong trào thu hút đông đảo đoàn viên tham gia như phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT, tham gia tích cực phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn…

Năm 2018, các đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do tỉnh và các Bộ, ngành liên quan phát động gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Khối Văn hóa-Xã hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đa dạng hóa phong trào phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng ngành. Đặc biệt, tăng cường các hoạt động giao lưu, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa các ngành trong Khối; tập trung quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng chỉ số năng lực cạnh tranh DCI, chỉ số cải cách hành chính Par Index của ngành...

Hội nghị cũng thảo luận và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của từng đơn vị trong Khối và thống nhất đề cử Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm Trưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2018.

Thuận Cẩm
Top