Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 23/11/2017 - 15:17
Giảm nghèo bền vững ở thành phố Bắc Ninh
Việc thực hiện thường xuyên chính sách an sinh xã hội, đã tạo điều kiện cho người nghèo ở thành phố Bắc Ninh được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản.
Các KCN tập trung giải quyết nhiều lao động trong tỉnh.

 

Từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí từ công tác xã hội hóa, Quỹ vận động “Ngày vì người nghèo” đã hỗ trợ xây mới và tu bổ sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo có nhà cấp 4 dột nát, hư hỏng nặng. Bên cạnh đó, thành phố Bắc Ninh thường xuyên rà soát, kịp thời hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng chính sách, giúp họ có cuộc sống ổn định; thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững theo chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, tiến tới thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động, huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn.

Các chương trình giảm nghèo của tỉnh và thành phố trong thời gian qua đã và đang tiếp cận theo hướng hỗ trợ chăm lo trực tiếp và toàn diện nhu cầu của người nghèo, thông qua việc thực hiện đa dạng các giải pháp như: Lồng ghép chương trình giảm nghèo với xây dựng Nông thôn mới, huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho người nghèo, đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo thông qua các phong trào “Quỹ vì người nghèo”, “Ngày vì người nghèo”, “Xây dựng nhà đại đoàn kết”.

Với vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ của tỉnh; có vị thế quan trọng tập trung nhiều khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, thành phố Bắc Ninh có nền kinh tế phát triển, có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hạ tầng dịch vụ tốt, có nhiều điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Vì vậy công tác đào tạo lao động được thành phố hết sức quan tâm.

Hiện nay, lao động toàn thành phố Bắc Ninh đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân là 196.710 người. Trong đó lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp là 12.351 người; phi nông nghiệp là 184.359 người. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt hơn 93%.

Chất lượng nguồn nhân lực được thể hiện chủ yếu qua trình độ học vấn và đặc biệt là trình độ chuyên môn kỹ thuật. Trình độ học vấn của nguồn nhân lực thành phố tương đối cao. Công tác đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm cho số người trong độ tuổi lao động được quan tâm. Trên địa bàn thành phố có 33 cơ sở đào tạo từ trung cấp đến đại học góp phần quan trọng đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%.

   

Công ty May Việt-Hàn (phường Võ Cường) phù hợp với lao động nữ.

 

Trong những năm tới, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, thành phố tiếp tục chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, nhằm nâng cao đời sống của nhân dân và ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố. Vì vậy, tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố hàng năm đều giảm. Năm 2015 tỷ lệ này giảm còn 2,27% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2005-2010. Trong giai đoạn 2011-2015, tốc độ giảm nghèo toàn thành phố được đẩy nhanh qua từng năm (bình quân mỗi năm giảm 2,25%).

Cuối năm 2016, thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố Bắc Ninh ở mức 2,2% và năm 2017 giảm còn 1,98%.

Việc tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo là một trong các tiêu chí quan trọng giúp sớm đưa thành phố hoàn thành mục tiêu trở thành đơn vị hành chính loại I.

Bài, ảnh: Hoàng Mai
Top