Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 21/11/2017 - 09:37
Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng
Trong Tháng Mười lịch sử năm nay, không chỉ nước Nga mà nhiều nước trên thế giới long trọng tổ chức Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2017). Đây là sự kiện trọng đại trong quá trình lịch sử của nhân loại, đánh dấu sự ra đời của nước Nga xô viết, nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, từ đó mở ra thời kỳ phát triển mới của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng như phong trào giải phóng dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp Năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu sắc như thế!”. Và chính Người đã vận dụng sáng tạo đúng đắn Chủ nghĩa Mác-Lênin với ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười vào Cách mạng Việt Nam, đưa Cách mạng Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn.

Song do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, chế độ XHCN theo mô hình xô viết ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, tác động sâu sắc đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Những phần tử cơ hội, phản động đã lợi dụng vào vấn đề đó để chống phá công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta, chúng muốn hạ thấp và xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, làm lung lạc lòng tin của nhân dân với Đảng…

Trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới trên nền tảng tư tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười, tiếp tục khẳng định “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Thành công, thắng lợi của công cuộc đổi mới 30 năm qua của Cách mạng Việt Nam một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với một niềm tin sắt đá vào chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười.

Cách mạng Tháng Mười vẫn luôn tỏa sáng, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời về khát vọng và sức mạnh của chủ nghĩa xã hội, ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN của chúng ta.

Trường Sinh
Top