Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn

29/06/2021 21:27 Số lượt xem: 699
Sở Tài nguyên và Môi trường duy trì, áp dụng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường của tổ chức, cá nhân.

Từ đầu năm đến nay, Sở tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 625 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 559 hồ sơ, cơ bản sớm và đúng hẹn; đang giải quyết 53 hồ sơ; trả lại 13 hồ sơ. Tăng cường ứng dụng mạng xã hội trên nền tảng di động trong tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị và đo lường mức độ hài lòng của người dân. Sử dụng văn bản điện tử và ký số đối với Sở, các đơn vị trực thuộc; thực hiện chuyển đổi số gắn với tích hợp, chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả công vụ. Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính về Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; mức độ 4 đối với thủ tục hành chính Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai. Công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước. Sắp xếp tổ chức lại các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định và phân cấp của tỉnh, bảo đảm thông thoáng các thủ tục hành chính trong thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

H.L