HĐND huyện Thuận Thành nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

10/08/2022 19:04 Số lượt xem: 1519
Nhiệm kỳ 2021-2026,  HĐND huyện Thuận Thành có 35 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu hoạt động chuyên trách, 31 đại biểu kiêm nhiệm (chiếm 85%). Huyện có những giải pháp phù hợp, hiệu quả nâng cao kỹ năng cho đại biểu, góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND huyện.

 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐND huyện thẳng thắn đánh giá những khó khăn, hạn chế trong hoạt động của đại biểu HĐND nói chung và hoạt động giám sát nói riêng. Đại biểu chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động của HĐND chưa nhiều, từ đó dẫn đến việc nghiên cứu, xem xét, đưa ra các giải pháp hiệu quả và quyết định những vấn đề quan trọng còn có nội dung chưa sâu; chất lượng hoạt động của đại biểu chưa đồng đều, một số đại biểu chưa thực sự tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, còn thiếu tự tin, ngại va chạm trong hoạt động giám sát, chất vấn…
Để nâng cao kỹ năng giám sát cho đại biểu,  HĐND huyện tăng cường tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân để đại biểu lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là phát hiện những bất cập, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để kiến nghị sửa đổi, tháo gỡ kịp thời; chú trọng phát huy vai trò của các đại biểu kiêm nhiệm, yêu cầu các đại biểu sắp xếp công việc hợp lý, khoa học, tích cực tham gia các hoạt động của đại biểu, thể hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong các hoạt động thuộc thẩm quyền. HĐND huyện xác định nội dung trọng tâm trong giám sát, ưu tiên lựa chọn những vấn đề mà đa số cử tri quan tâm, có ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân, những vấn đề mà cử tri có ý kiến nhiều như: môi trường, đất đai, giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội…
Phương pháp, hình thức và thời điểm giám sát cũng được lựa chọn phù hợp với tình hình, ngoài giám sát qua báo cáo, đại biểu HĐND huyện tăng cường giám sát trực tiếp. Sau giám sát, HĐND huyện xây dựng, ban hành báo cáo giám sát chỉ rõ kết quả đạt được, có những kiến nghị xác đáng đề nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục kịp thời khó khăn, hạn chế, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được phân công. Việc tái giám sát thực hiện những kết luận, kiến nghị qua giám sát, những vấn đề còn tồn đọng, những vấn đề chưa xử lý dứt điểm cũng được HĐND huyện chú trọng.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND huyện tổ chức 8 cuộc giám sát chuyên đề việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; thực hiện các biện pháp trong công tác phòng chống dịch COVID-19; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng- an ninh; việc quản lý trật tự đô thị, cấp phép và quản lý trật tự xây dựng; thực hiện chính sách pháp luật về môi trường và thu gom, xử lý rác thải; thực hiện một số chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện; việc bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ viên chức, nhân viên các trường trung học cơ sở công lập trên địa bàn huyện; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các xã, thị trấn trong huyện.
Sau giám sát, nhiều kiến nghị, đề xuất của HĐND huyện được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm, góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế, khó khăn trong triển khai thực hiện. Ngoài ra, tại các kỳ họp, hoạt động giám sát trực tiếp được đẩy mạnh thông qua việc xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND huyện, các cơ quan tư pháp và các Ban; chất vấn về những vấn đề quan trọng của địa phương và nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, các ý kiến chất vấn được lãnh đạo các cơ quan chức năng trả lời thỏa đáng, được dư luận và cử tri đánh giá cao.
Để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, HĐND huyện Thuận Thành đang tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là tập trung nâng cao kỹ năng giám sát cho đại biểu; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mỗi đại biểu trong nắm bắt, tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề, lựa chọn nội dung, thứ tự ưu tiên để giám sát. Tăng cường tái giám sát để đánh giá mức độ thực hiện các đề xuất, kiến nghị sau giám sát. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục giải quyết triệt để những hạn chế, bất cập, góp phần tăng cường niềm tin của cử tri với đại biểu và cơ quan dân cử.

Phương Mai