Xác định rõ mối quan hệ giữa cấp uỷ Đảng với thủ trưởng cơ quan trong công tác lãnh đạo ở từng tổ chức cơ sở Đảng bằng quy chế theo Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng là việc làm cần thiết, tránh sự chồng chéo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Thực tiễn từ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy rõ điều đó.

" /> Hiệu quả từ thực hiện quy chế mối quan hệ giữa cấp uỷ với thủ trưởng cơ quan
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 02/12/2011 - 08:52
Hiệu quả từ thực hiện quy chế mối quan hệ giữa cấp uỷ với thủ trưởng cơ quan
 

Xác định rõ mối quan hệ giữa cấp uỷ Đảng với thủ trưởng cơ quan trong công tác lãnh đạo ở từng tổ chức cơ sở Đảng bằng quy chế theo Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng là việc làm cần thiết, tránh sự chồng chéo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Thực tiễn từ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy rõ điều đó.

Đảng bộ Sở NN và PTNT hiện có 11 chi bộ trực thuộc, với 12 đơn vị, trong đó có 8 đơn vị quản lý nhà nước, 3 đơn vị sự nghiệp và 1 doanh nghiệp cổ phần, toàn Đảng bộ có hơn 160 đảng viên. Việc xây dựng và thực hiện quy chế mối quan hệ giữa cấp uỷ và thủ trưởng cơ quan tại Sở đã duy trì nhiều năm, được bổ sung hoàn thiện qua các nhiệm kì. Gần đây nhất, ngay sau Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ V, nhiệm kì 2005-2010, Đảng uỷ đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, được xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, của cơ quan, trong đó xác định rõ mối quan hệ giữa Đảng uỷ với Giám đốc Sở.

Theo đó, Đảng uỷ lãnh đạo xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong trường hợp đảng uỷ viên được phân công đảm trách cương vị quản lý thì phải thực hiện cả vai trò lãnh đạo của cấp uỷ viên và vai trò của cán bộ quản lý. Đảng uỷ tạo điều kiện cho Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở thực hiện các chức trách theo quy định của Đảng, Nhà nước, trong đó đề cao vai trò cá nhân của thủ trưởng cơ quan. Đảng uỷ không có chức năng quyền hạn ra các quyết định về quản lý hành chính, chuyên môn nhưng có trách nhiệm lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Giám đốc Sở tôn trọng vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ, tạo mọi điều kiện cần thiết, thuận lợi để Đảng uỷ hoạt động. Trong sinh hoạt định kì, Giám đốc Sở báo cáo tình hình các mặt công tác, những chủ trương, biện pháp, đề xuất với Đảng uỷ cùng thảo luận, thống nhất trước khi Giám đốc Sở quyết định hoặc đề nghị cấp trên có thẩm quyền ra quyết định. Đảng uỷ và Giám đốc Sở tạo những điều kiện để các tổ chức đoàn thể trong cơ quan hoạt động có hiệu quả. Về trách nhiệm cá nhân, Bí thư Đảng uỷ và Giám đốc Sở cùng chịu trách nhiệm về cả thành công, cũng như hạn chế, sai sót nếu có xảy ra trong đơn vị.

Nhờ có quy chế chặt chẽ, tổ chức thực hiện bài bản mà cả nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng và công tác quản lý của Sở NN và PTNT đều đạt kết quả cao. Đảng bộ Sở nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Công tác phát triển Đảng, quy hoạch luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được quan tâm. Vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, trách nhiệm quản lý của thủ trưởng cơ quan rõ nét hơn. Vì vậy, các nhiệm vụ chính trị được giao qua đánh giá hàng năm đều hoàn thành tốt. Đảng uỷ và lãnh đạo Sở đã tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chương trình phát triển lúa lai, lúa chất lượng theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ. Nhiều chương trình, dự án đã và đang được triển khai giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng vật nuôi cây trồng, chuyển dich vu seo cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi. Cơ sở vật chất phục vụ xây dựng nông thôn mới được tăng cường, góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng quê trong tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại.

Ngô Phú

 

Top