(BBNĐT) Thực hiện NQ số 29/TW tháng 11 năm 2013 của BCH TW Đảng, tháng 6-2014, Tỉnh ủy đã ban hành NQ số 12-NQ/TU về việc “Đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT Bắc Ninh đến 2020, định hướng đến 2030”. Sau hơn 5 năm thực hiện NQ 12 của Tỉnh ủy, bức tranh GD-ĐT Bắc Ninh đã có những thay đổi căn bản và tích cực, tất nhiên cũng phát sinh một số vấn đề cần phải giải quyết trong thời gian tới.

Theo dòng sự kiện Theo dòng sự kiện